Jedna uspešna priča i početak uspešne saradnje

Centar izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma (CENM – Centre of Research Excellence in Nutrition and Metabolism), Instituta za medicinska istraživanja,  Univerziteta u Beogradu, predstavlja naučnu instituciju koja se bavi ispitivanjem uticaja hrane i ishrane na zdravlje ljudi. Istraživanja CENM-a usmerena su na osnovna istraživanja  biološke osnove nastanka i razvoja bolesti ljudi, kao i efekata sastojaka hrane i ishrane na mehanizme uključene u ovaj proces. Pored osnovnih od posebnog značaja su i translatorna istraživanja, kao spojnica između rezultata bazičnih istraživanja i njihove konačne primene u različitim oblastima medicine, industrije, javnog sektora i svakodnevne prakse. Centar ostvaruje jaku saradnju sa drugim obrazovnim i naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu, medicinskim centrima, industrijom, vladom, udruženjima građana, uz aktivnosti koje omogućuju diseminaciju naučnih saznanja, novih proizvoda i tehnologije zasnovanim na dokazima.

Strukturu  Centra čini više specijalizovanih istraživačkih celina – laboratorija: Laboratorija za analitiku lipida, Laboratorija za ćelijsku i molekularnu biologiju i imunohemijska ispitivanja, Laboratorija za interventne nutritivne studije sa eksperimentalnom kuhinjom, Laboratorija za ispitivanja u oblasti javnog zdravlja, epidemiološke studije i meta-analize, Laboratorija za web aplikacije, software-ske pakete, intra- i inter-instituciono umrežavanje i diseminaciju i Laboratorija za matematičko modelovanje i statističku obradu podataka. Sastav istraživačkog tima Centra je multidisciplinaran i čine ga lekari, farmaceuti, molekularni biolozi, biolozi, biohemičari, tehnolozi, matematičari sa ekspertizom u oblasti interne medicine, kliničke farmacije, medicinske biohemije, hemije hrane, ishrane, javnog zdravlje, zdravstvene zaštite, bezbednosti hrane, tehnologija hrane, ćelijske i molekularne biologije. Trenutno je u aktivnostima Centra angažovano 24 istraživača i saradnika, od kojih je 12 doktora nauka. Aktivnosti Centra obuhvataju istraživanja u okviru integracionog nacionalnog projekta finansiranog od strane Ministarstva za prosvetu i nauku,  sedam naučnih projekata finansiranih od strane Evropske komisije, tri bilateralne saradnje sa drugim evropskim zemljama, brojnih istraživačkim mreža i asocijacija.

Oblast neželjenih reakcija na sastojke hrane predstavlja jednu od oblasti interesovanja istraživača Centra. U okviru ove oblasti započeta je i saradnja Udruženja Srbije  za celijakiju i istraživača Centra, sa osnovnim ciljem pružanja ekspertske podrške Udruženju u ostvarivanju njihovih ciljeva, ali i daljih istraživanja celijačne bolesti i uticaja dijete bez glutena na nutritivni i zdravstveni status osoba obolelih od celijakije.

 

Dr Aleksandra Konić Ristić

Centar izuzetne vrednosti u oblasti istraživanje ishrane i metabolizma

Institut za medicinska istraživanja Univerzitet u Beogradu