PARTICIPACIJA ZA LEKOVE SA LISTE LEKOVA Preuzeto sa zvaničnog sajta RFZO u januaru 2017 godine

PARTICIPACIJA ZA LEKOVE SA LISTE LEKOVA
Preuzeto sa zvaničnog sajta RFZO
Osigurana lica plaćaju fiksnu participaciju za lekove sa A liste lekova u iznosu od 50 dinara za svaku količinu izdatog leka koja je jednaka ili manja od količine leka u pakovanju na Listi lekova ako nisu oslobođena plaćanja ove participacije. Za lekove sa Liste lekova A1 participacija je utvrđena u procentualnom iznosu od 10% do 90% od cene leka na malo i plaćaju je sva lica. Za lekove sa Liste lekova A i A1, koji se koriste u toku bolničkog lečenja, osigurana lica ne plaćaju participaciju u fiksnom, odnosno procentualnom iznosu, već plaćaju samo participaciju u iznosu od 50 dinara po bolesničkom danu . Za lekove sa Liste lekova B, Liste lekova C i Liste lekova D, Republički fond obezbeđuje sredstva u punom iznosu od cene leka, bez plaćanja participacije, ali za ampulirane lekove sa Liste lekova B, koji se aplikuju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom nivou, osigurana lica plaćaju participaciju za zdravstvenu uslugu aplikacije leka u iznosu od 50 dinara po jednom nalogu.
Za lekove sa Liste lekova koje je osigurano lice nabavilo u inostranstvu, u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda, utvrđena je participacija u iznosu od 20% od dinarskog iznosa cene leka po jednom pakovanju. Plaćanja participacije za lekove sa Liste lekova A i Liste lekova B oslobođeni su ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi i civilni invalidi rata, slepa lica i trajno nepokretna lica, kao i lica koja ostvaruju novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu drugog lica, deca, učenici i studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života, žene u toku trudnoće, porođaja i 12 meseci posle porođaja, kao i privremeno raseljena lica sa teritorije AP Kosovo i Metohija,kojima je to svojstvo utvrdio nadležni republički ogran. Participaciju za lekove ne plaćaju i određene kategorije socijalno ugroženih osiguranika, čije se osiguranje finansira iz budžeta Republike Srbije, kao i osiguranika koji imaju prihode ispod iznosa utvrđenog materijalnog cenzusa i članovi njihovih porodica (koji imaju UP-2).
NAPOMENA:
PRUZETO U JANUARU 2017 godine